KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


POLİTİKAMIZ

Yasal mevzuat, iş kanunları, çevre yönetmelikleri ve uluslararası şartlara uymak , etkinliğini sürekli takip etmek. Üretimin daha kısa sürede, daha fazla miktarda gerçekleştirilmesi ve maliyetin düşürülmesi amacıyla üretim yöntemlerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.  Müşteri talepleri doğrultusunda, kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak müşterilerimize yüksek kalitede hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak. Kalite yönetim sistemimizi süreçler ve hedefler doğrultusunda yöneterek, sistemin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın katılımlarıyla sistemi sürdürmek. Değişen dünya koşullarına cevap verecek şekilde kendisini donatıp sürekli geliştirmek. Kalite yönetim sistemine bağlı olarak eğitimler ile sürekli gelişimi sağlamak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılamak. Bu bilinçle, IATF 16949 kalite yönetim sistemi şartlarına uyacağımızı , etkin şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştirip geliştireceğimizi taahhüt ederiz.


ETİK POLİTİKAMIZ

Baltech Otomotiv olarak tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde yerel ve uluslararası iş etiği ilkelerine bağlı kalmayı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görürüz. İş etiği, iş dünyamızdaki davranışlarımıza rehberlik etmek üzere ortaya koyduğumuz ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır. Tüm yasa ve mevzuatlara harfiyen uyarız. Yeni çıkacak yasa, yönetmelik ve mevzuatı güncel olarak takip ederiz. Tüm faaliyetlerimiz; yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve kurumsal politikalar esas alınarak yürütülür. Kayıt dışı faaliyet yapılmaz. İş kayıtlarının doğruluk ve tutarlılığı esastır. Tüm çalışanlarımız kurumsal imaj ve saygınlığın korunup geliştirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve kişisel davranışlarının yasal ve genel ahlâk kuralları içinde kalmasına özen gösterir. Baltech Otomotiv çalışanları olarak, hepimiz, etik politikamıza, tüm yasa ve düzenlemelere, firmamızın hazırladığı tüm talimat, prosedür ve yönetmeliklere uyum açısından sorumluyuz. Açık ve dürüst iletişim kurarız. Müşteri, tedarikçi ve iş ilişkisine girilen tüm kişi ve kurumlarla dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Birbirimize eşit ve adil davranırız. Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliği esastır. Duygularımızla değil; aklımızla, işimizin öneminin ve güven sorumluluğumuzun farkında olarak hareket ederiz. Ürünlerimizin güvenliği, güvenirliğini ve kalitesini her zaman en üst değerde tutarız. Hizmet ve ürünlerde üstün kalite hedeflenir; müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam karşılanır. Maliyeti ne olursa olsun kaliteden asla ödün verilmez. Şirket harcamalarına azami özen göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket ederiz.


Baltech Otomotiv’ de kurulu bulunan Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949) gereklerini yerine getireceğimizi, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği için hesap verilebileceğimizi, uygulama aşamalarında yapılan iş ve işlemler sonucu oluşacak her türlü aşama, durum vb. hallerde sorumlu olduğumuzu,

- Kalite Yönetim Sistemi’nin amaçlanan çıktılara ulaşmak için sistematik proseslerle çalışacağımızı ve amaçlanan çıktılara ulaşmak için alınması gereken tüm önlemleri alacağımızı,

- Kalite Yönetim Sistemlerini uygularken oluşturulan Kalite Politika ve Hedeflerimizin firmamız iç ve dış bağlamları ile uyumlu olacağını,

- Tüm süreçlerimizde müşteri ve yasal mevzuat şartlarının tayin edilmesi, anlaşılması ve düzenli olarak karşılanmasını sağlayacağımızı,

- Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek tüm riskleri ve fırsatları yöneteceğimizi, müşteri memnuniyetinin artırılması için gerekli düzeyde sistemlerin kurulması ve yeterli yetkinlikte personelin görevlendirilmesini sağlayacağımızı,

- Müşteri memnuniyetinin artırılmasına odaklanacağımızı ve bu odaklanmanın sürekliliğini sağlayacağımızı,

- Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğine katkı sağlayacak kişileri işe alacağımızı, yönlendireceğimizi ve destekleyeceğimizi,

- Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilir olduğu alanlarda Yönetim Sistemlerini üretim, bakım ve idari işlerimiz ile bire bir uyum içinde Kalite olarak yürüteceğimizi,

- Kalite Yönetim Sistemlerinin kapsamında tanımladığımız tüm üretim, bakım ve idari süreçlerimizin tamamında risk temelli proses yaklaşımını benimseyeceğimizi,

- Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanması aşamalarında gereken tüm kaynakları eldeki imkânlarımız ölçüsünde sağlayacağımızı,

- Üretim, bakım ve idari süreçlerin tamamında etkin olarak Kalite Yönetim Sistemlerini uygulayacağımızı ve uygulanan Yönetim Sistemlerinin IATF 16949 gerekliliklerini sağlayacağımızı,

- Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin olarak yürütülmesi için Kalite Yönetim Sistemi uygulanan tüm bölümlerde etkin katılımın sağlanmasını teşvik edeceğimizi, bu kişileri destekleyerek yönlendireceğimizi,

- Kalite Yönetim Sistemi’nde amaçlanan çıktılara ulaşılsa dahi çıktıların, proseslerin, süreçlerin tamamında sürekli iyileştirmeyi benimseyeceğimizi,

- Alt kadrolarda bulunan Müdür, Mühendis, Uzman vb. tüm yönetici personellerini astlarına liderlik yapması için destekleyeceğimizi,

- Rüşvet karşıtı politika , çalışan mesleki ahlak kuralları ve etik eskalasyon politikası dahil , tüzel sorumluluk politikalarını belirleyeceğimizi ve uygulayacağımızı,

- Üst Yönetim olarak ; ürün gerçekleştirme ve destek süreçlerininin etkinliğini ve verimliliğini değerlendireceğimizi, iyileştirip gözden geçireceğimizi,

- İş kaynaklı yaralanmaların ve mesleki marufiyetlerin önlenmesi için gerekli önlemleri alacağımızı ve bunun için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayacağımızı,

- Çalışanların kaza, risk ve ramak kala bildirimleri yapmalarını destekleyeceğimizi ve proaktif yaklaşımların öneminin çalışanlara kavratılması için eğitimlerde ayrıca bu konulara yer vereceğimizi,


Baltech Otomotiv’de 'da kurulu bulunan Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949) gereklerini yerine getireceğimizi, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği için hesap verilebileceğimizi, uygulama aşamalarında yapılan iş ve işlemler sonucu oluşacak her türlü aşama, durum vb. hallerde sorumlu olduğumuzu,

- Güvenli ve sağlıklı işyerleri ve faaliyetlerinin sağlanmasının yanı sıra işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için genel sorumluluğu ve hesap verebilirliği üstleneceğimizi, 

- Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden koruyacağımızı, 

- Kuruluşumuz danışma ve çalışanların katılımı için proses/prosesleri oluşturma ve uygulamasını güvence altına alacağımızı, 

- Sağlık ve güvenlik kurullarının oluşturulması ve faaliyette bulunmasını destekleyeceğimizi, 

- Hiç kimsenin kendi iradesi karşısında istihdam edilmeyeceğini,

- İşe alım aşamasında ve istihdam sırasında çalışanlara eşit fırsatlar vereceğimizi ve eşit muamele yapacağımızı,

- Çalışanların kabul edilebilir muamelesi ve kabul edilemez muamele durumunda, misilleme korkusu olmaksızın şikayetlerde bulunabilmesini sağlayacağımızı,

- Adil ödeme, sırasıyla yasal asgari ücretlere uyumu gözeteceğimizi,

- Çalışanların bir dernek kurma hakkı, özellikle temsilcilik kurma hakkı (yasaların izin verdiği hallerde) ve işçi örgütleri veya işçi sendikalarının tercihleri ve ayrımları olmadığını,

Beyan ve Taahhüt ederiz.


Baltech Otomotiv’de  ürün ve hizmetlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini oluşturduğu ekipler ile birlikte yürütmektedir. Baltech Otomotiv üst yönetimi, müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesini aşağıdaki yöntemlerle sağlamaktadır;

a) Müşteri gereksinimlerinin ve yürürlükteki yasal ve düzenleyici koşulların belirlenmesini, anlaşılmasını ve tutarlı şekilde karşılanmasını sağlayarak,

b) Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları ve müşteri memnuniyetinin arttırma kabiliyetini belirleyerek ve ele alarak, (SWOT Analizi)

c) Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesine ilişkin odağın sürdürülmesi ile sağlamaktadır.


MERT BAL MÜDÜR